สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ฮักป๋าเวณี

ชาวเหนือ หรือ ชาวล้านนา มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง แบ่งได้ตามความแตกต่างของภูมิภาค คือ ภาคเหนือตอนบน ซึ่งภูมิประเทศประกอบไปด้วยทิวเขาสลับกับที่ราบระหว่างหุบเขา แต่เดิมเคยตกอยู่ในอาณาจักรล้านนาอันเก่าแก่ มีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเองมีภาษาพูด ภาษาเขียน เรียกว่า “คำเมือง” ทั้งยังได้…