เกี่ยวกับ

กรุงโรม เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ ในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2.5 ล้านคน ถ้ารวมเมืองโดยรอบจะมีประมาณ 4.3 ล้านคน โดยมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกับมิลานและเนเปิลส์นอกจากนี้ โรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอีกด้วย เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์แนะนำสถานที่ที่น่าสนใจในกรุงโรมประเทศอิตาลี แนะนำร้านอาหารที่น่าสนใจที่ถ้าคุณไปต้องไปรับประทานดูสักครั้ง แนะนำโรงแรมที่พักให้กรุงโรมที่ดี แนะนำวัฒนธรรมที่ที่ควรทำไม่ควรทำในประเทศอิตาลี่