วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

วัดร่องขุ่น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2540 โดยท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้นแนวหน้าของไทย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก3 สิ่งต่อไปนี้คือ 1. ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน 2. ศาสนา : ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิ…

พระธาตุหลวง เมืองเวียงจันทร์

พระธาตุหลวง เมืองเวียงจันทร์

พระธาตุหลวงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาพุทธตั้งอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ ถูกสร้างขึ้นโดยบุรีจันอ้วยล้วย หรือพระเจ้าจันทบุรีศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์พระองค์แรก ตามตำนานเล่าว่า มีพระภิกษุลาวจำนวน 5 รูป เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดีย แล้วนำพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนที่เป็นหน้าอก) มาไว้ที…

สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ฮักป๋าเวณี

ชาวเหนือ หรือ ชาวล้านนา มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง แบ่งได้ตามความแตกต่างของภูมิภาค คือ ภาคเหนือตอนบน ซึ่งภูมิประเทศประกอบไปด้วยทิวเขาสลับกับที่ราบระหว่างหุบเขา แต่เดิมเคยตกอยู่ในอาณาจักรล้านนาอันเก่าแก่ มีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเองมีภาษาพูด ภาษาเขียน เรียกว่า “คำเมือง” ทั้งยังได้…

พบตาลปัตร รอยมือเท้าบนผ้าครูบาศรีวิชัย อายุร่วม 100 ปี

พบของหายาก ตาลปัตรล้านนา -รอยมือเท้า บนผืนผ้า อายุร่วม 100 ปี ของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ที่ครั้งเดินทางมาบูรณะพระธาตุเจ้าวัดลี ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ล่าสุดเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี) เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชมบารมี ภาพเขียนรอยเท้าและรอยฝ่ามือ รวมทั้งตาลปัตรของคร…