สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ฮักป๋าเวณี

ฮักป๋าเวณี
ฮักป๋าเวณี

ชาวเหนือ หรือ ชาวล้านนา มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง แบ่งได้ตามความแตกต่างของภูมิภาค คือ ภาคเหนือตอนบน ซึ่งภูมิประเทศประกอบไปด้วยทิวเขาสลับกับที่ราบระหว่างหุบเขา แต่เดิมเคยตกอยู่ในอาณาจักรล้านนาอันเก่าแก่
มีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเองมีภาษาพูด ภาษาเขียน เรียกว่า “คำเมือง” ทั้งยังได้รับอิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมจากพม่า ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มใน “วัฒนธรรมล้านนาไทย” ส่วนภาคเหนือตอนล่างอยู่ถัดจากแนวทิวเขาลงมา ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มกว้าง เดิมเคยอยู่ในอาณาจักรสุโขทัยซึ่งมีอายุร่วมสมัยกับอาณาจักรล้านนา แต่ในระยะหลังตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา อาณาจักรสุโขทัยได้รวมเข้ากับกรุงศรีอยุธยาทั้งทางวัฒนธรรมและการเมือง ทำให้มีวัฒนธรรมประเพณีส่วนใหญ่ แบบไทยภาคกลาง

ทำให้ชาวเหนือไม่เพียงแต่มีภาษาพูดที่ไพเราะนุ่มนวล หรือเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงาม ชาวเหนือยังมีวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามหลายอย่างที่ถือปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งยังมีความเป็นอัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มชนเผ่าต่างๆ
ที่มีเรื่องราวที่เป็นวิถีชีวิต เป็นวัฒนธรรมที่อาจจะเลือนหายไปในไม่ช้าเพื่อเป็นการสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมดีดีเหล่านี้ไว้ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ฮักป๋าเวณี แลกเปลี่ยนสิ่งดีดี ตี้เมืองสามหมอก จึงเกิดขึ้นผ่านการสนับสนุนโดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยมีนายรอน ใจกันทา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ซึ่งนายรอน ใจกันทา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ บอกว่า เพื่อหนุนเสริมและมีส่วนร่วมในพื้นที่ด้วยการนำศิลปวัฒนธรรม และเรื่องเล่าประเพณี ของแต่ละเครือข่ายย่อยทั้งสื่อพื้นบ้าน และเครือข่ายดนตรีสร้างสุข กลุ่มชาติพันธ์ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกลุ่มศิลปิน ชนพื้นเมือง และชาติพันธ์ของแม่ฮ่องสอน ด้วยการมีเวทีเล่าเรื่อง การเสวนา และการแสดงที่มาบอกเล่าเรื่องราวของประเพณีที่ถูกต้องของแต่ละที่ เพื่อร่วมสืบสานและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆเพื่อสะท้อนแนวคิด สะท้อนปัญหา และเกิดตกผลึกของสังคมร่วมกันในการสืบสานประเพณีเดิมให้คงอยู่และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ด้วยพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยใช้กระบวนการของสื่อศิลปวัฒนธรรมในชุมชนในการเปลี่ยนแปลงให้เห็นผลเพราะถ้าคนรุ่นหลังไม่สืบทอด ไม่สืบสาน หลงลืมกันไป ตามประเพณีใหม่ที่เริ่มผิดเพี้ยน จนบางแห่งไม่เหลือเค้าโครงแห่งความดีงามของประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้ก็คงสูญหายไปในที่สุด